Cuộc sống / Đọc mỗi ngày · Tháng Chín 1, 2021 0

Sống đời thanh thản

“Nội tâm vô khuyết gọi là phú, có thể bao dung người khác gọi là quý. Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực.

Không tranh cãi chính là trí tuệ, không nghe thấy chính là thanh tịnh, không nhìn thấy chính là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ là buông xả.

Nội tâm không loạn, không sợ tương lai, không giữ quá khứ. Kiếp này, bất kể thứ gì cũng sẽ không mang đi được, vậy nên hãy sống với hiện tại, cười với hiện tại.”